„Aktywność Ponad Granicami” współfinansowany ze środków PFRON

Projekt: „Aktywność Ponad Granicami” współfinansowany ze środków PFRON. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Organizator:

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

Tel. 32/ 241 37 37, 32 771 09 22

e/mail: slaski@pzn.org.pl  

Koordynator: Bożena Antończyk

e-mail: b.antonczyk@pznslask.org.pl

tel. 515 388 947 

Termin rekrutacji do 15.06.2022

Koszt uczestnictwa wnosi zarówno Uczestnik jak i Opiekun Uczestnika.

Kandydat: osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Uczestnik: osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Uczestnik rezerwowy: przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobą znajdującą na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Strona internetowa projektu: http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo poprzez popularyzację sportu i rekreacji oraz pomoc w integracji społecznej dzięki organizowaniu integracyjnych imprez
w formie rekreacji i zawodów sportowych dla 75 osób dorosłych (Osób Niewidomych i Słabowidzących) z terenu woj. Śląskiego, Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Aktywność Ponad Granicami” ( Konkurs 1/2021 – Sięgamy po sukces )
 2. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2022r. – 31.03.2023r.
 3. Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – współfinansowany

ze środków PFRON.

 

 1. Projekt zakłada częściową odpłatność Uczestników w wysokości określonej w Formularzu zgłoszeniowym

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu dysfunkcji wzroku.
 2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:

Kryteria formalne:

 • Złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z  Oświadczeniem Uczestnika/Uczestniczki Projektu  na końcu formularza
 • Złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku
  • oraz kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc w projekcie:

 • Liczba osób objętych wsparciem – 75 osób (ONiS).
 • Zakładany parytet uczestnictwa w projekcie:
  • Śląskie – 20 osób
  • Kujawsko-Pomorskie – 2 osoby
  • Dolnośląskie – 6 osób
  • Lubelskie – 4 osoby
  • Łódzkie - 10 osób
  • Małopolskie – 10 osób
  • Mazowieckie – 3 osoby
  • Opolskie – 5 osób
  • Podkarpackie – 5 osób
  • Podlaskie – 3 osoby
  • Pomorskie – 4 osoby
  • Wielkopolskie – 3 osoby

* W przypadku niewystarczającej liczby chętnych z jednego woj. -miejsca zostaną wykorzystane przez uczestników z pozostałych województw.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW

 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie wyżej wskazanych województw.
 2. Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej

LINK http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba spełniająca warunki, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji.
 2. Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Okręg Śląski.
 3. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 4. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 5. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia, w których kandydat zgłasza chęć uczestnictwa w co najmniej 2 różnych imprezach.
 6. Kandydat na Formularzu zgłoszeniowym może wybrać max. 3 imprezy z zastrzeżeniem, że suma punktów przypisanych poszczególnym imprezom nie może przekroczyć 7.
 7. Zgłoszenia kandydatów zgłaszających chęć uczestnictwa jedynie w jednej formie Imprezy będą brane pod uwagę w miarę wolnych miejsc w projekcie.
 8. W przypadku dużej ilości chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Listy zgłoszeń będą tworzone odrębnie dla każdego województwa, według wskazanego powyżej parytetu.
 10. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród pozostałych osób zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 11. W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.
 12. Uczestnik projektu zobowiązany jest, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, wpłacić na konto projektu wkład własny określony odrębnie na Formularzu zgłoszeniowym.

 

INFORMACJE O IMPREZACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 1. W projekcie zorganizowane zostaną następujące imprezy, (których terminy oraz odpłatność zostały ujęte w Formularzu zgłoszeniowym):
a) Żeglarstwo - prowadzenie żaglówki w bezpiecznej asyście doświadczonych żeglarzy.
29 czerwca 2022, jez. Dzierżno k. Gliwic. Wyjazd z Chorzowa  z siedziby PZN OŚl busem. Zapewniony 1 ciepły posiłek.

b) Show Down – rozgrywki show-down pod nadzorem doświadczonych sędziów. Pomoc wolontariuszy na miejscu.

30 czerwca do 3 lipca, Hotel Skaut, Chorzów - Ośrodek Harcerski w Parku Śląskim. Zakwaterowanie i wyżywienie (3 x dziennie).Możliwość nieodpłatnego noclegu dzień wcześniej - konieczność pisemnego  zgłoszenia podczas rekrutacji!

c) Kajaki - spływ kajakowy rzeką Pilicą (na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Inowłodz), w kapokach, w asyście instruktora i wolontariuszy.

18 - 21 lipca 2022, Spała, Ośrodek Savoy (dom Miś), zakwaterowanie, wyżywienie ( śniadanie, suchy prowiant, obiado-kolacja) i wypożyczenie kajaka wraz z transportem.

d) Off Road - piesze przejście po górach poza szlakami, na przełaj, w asyście ratownika GOPR i wolontariuszy. Wymagana dobra kondycja fizyczna.

23-25 września 2022, Wisła, DW "Kłos", zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie i obiado-kolacja)

e) Nordic Walking - przejście po górach z kijami nordic-walking lub trackingowymi  pod nadzorem instruktora nordic-walking oraz wolontariuszy.

22 - 25 września, Wisła, DW "Kłos", zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie i obiado-kolacja).Wymagana dobra kondycja fizyczna.

e) Narciarstwo (zjazdowe) - zjazd na nartach w asyście opiekuna/przewodnika i pod nadzorem 2 instruktorów narciarstwa.

9 - 12 stycznia 2023, Wisła, DW "Kłos", stok Nowa Osada. Zakwaterowanie i wyżywienie ( śniadania i obiado-kolacja). Wymagana podstawowa umiejętność jeżdżenia na nartach zjazdowych, własny (lub wypożyczony) sprzęt, własny karnet na wyciąg Nowa Osada. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do jazdy z opiekunem; w przypadku braku opiekuna - należy fakt ten zgłosić Organizatorowi celem przydzielenia takiej osoby. Potrzebę nieodpłatnego noclegu dzień wcześniej oraz zabezpieczenia opiekuna  - należy zgłosić pisemnie w procesie rekrutacji!

f) Zjazd alternatywny na śniegu - jazda na śniegu z wykorzystaniem ski-trickera, snow-tubing i innego sprzętu - zależnie od możliwości śniegowych, w asyście ratownika GOPR i wolontariuszy.

9 - 12 stycznia 2023, Wisła, DW "Kłos", stok zależny od warunków śniegowych, zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie i obiado-kolacja).

Konieczność nieodpłatnego noclegu dzień wcześniej - należy zgłosić pisemnie w trakcie rekrutacji.

 

Uwaga: osoby chorujące na cukrzycę insulinozależną, powinny wziąć pod uwagę fakt, iż niektóre imprezy zakładają, ze względu na działania prowadzone  w terenie, jedynie 2 posiłki dziennie.

2. W celu bezpiecznego przeprowadzenia Imprezy narciarskiej każdemu Uczestnikowi potrzebny jest opiekun/przewodnik.

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do PZN Okręg Śląski pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty).

2.Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu

* rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócenia przebiegu zajęć)

* podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji

* naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu 

* w przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie z zwrotem kosztów uczestnictwa, gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do:

1.Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Aktywność Ponad Granicami"

2.Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3.Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowanie się do zaleceń personelu projektu.

4.Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności.

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

5.Bieżącego informowania PZN (koordynatora projektu) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.

6.Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

2.Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1.  Formularz zgłoszeniowy (doc)
 2.  Klauzula informacyjna RODO (doc)

Prosimy wydrukować podpisać i wysłać na razie skany dokumentów.