Projekt „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”, współfinansowany ze środków PFRON

Projekt „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”, współfinansowany ze środków PFRON

 

Rekrutacja do projektu "Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej"

Projekt: „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej” współfinansowany ze środków PFRON.w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ"z dnia 09.10.2020

 

 

Regulamin uczestnictwa

 

Organizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 1. Katowicka 77 41-500 Chorzów.

Koordynator: Katarzyna Kowacka

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

Tel. 32/ 241 37 37, kom. 533 300 718

e-mail: slaski@pzn.org.pl

Termin rekrutacji: od 26.04.2021 do 31.05.2021

Koszt uczestnictwa 1215zł

Kandydat: Osoba bez dysfunkcji wzroku lub z orzeczoną dysfunkcją w stopniu lekkim.

Uczestnik: osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Strona internetowa projektu: http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

 

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest poszerzenie kadry instruktorskiej działającej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku
i zaangażowanej bezpośrednio w proces ich rehabilitacji – poprzez zorganizowanie kursu instruktora orientacji przestrzennej

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji. Warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej” konkurs 1/2020
 2. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2021r – 31.03.2022r
 3. Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – współfinansowany ze środków PFRON.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych.
 2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:

Kryteria formalne:

 • Złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego
 • Złożenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria merytoryczne:

 • zawarte w części "KRYTERIA SYSTEMU PUNKTOWEGO" niniejszego regulaminu.
 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do przedstawienia:
  1. Wypełnionego formularza Zgłoszeniowego
  2. zgody Uczestnika/Uczestniczki projektu na przetwarzanie danych osobowych
  3. Potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji ocenianych w procesie rekrutacji.
   (Uwaga: na etapie rekrutacji dopuszcza się składanie niepotwierdzonych kserokopii ww. dokumentów; ich potwierdzenie przez notariusza lub pracownika projektu stanie się wymagane z chwilą rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie)
  4. Zaświadczenia o możliwości odbycia 50h praktyki z 2 niewidomymi ( 2 x 25h) pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora orientacji przestrzennej w dowolnej jednostce PZN  w kraju.
   (Uwaga!: do rozliczenia zrealizowanej praktyki niezbędnym jest przedstawienie karty czasu praktyki podpisanej przez: uczestnika kursu, instruktora nadzorującego i niewidomego podopiecznego, a także przedstawienie umowy wolontariackiej zawartej przez  PZN O.ŚL z instruktorem nadzorującym , brak przedstawienia powyższych dokumentów uniemożliwi wydanie certyfikatu nawet w przypadku pozytywnego zdania egzaminu).

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Polskim Związku Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77,  41-500 Chorzów.

 1. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:
  1. Wypełnione w języku polskim.
  2. W przypadku dokumentów w języku obcym - przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego.
  3. Wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie.
  4. Złożone w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski.
  5. Organizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.
  6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW

 1. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego , Mazowieckie , Pomorskie oraz Śląskiego
 2. Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej LINK http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna
 3. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba spełniająca warunki, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji.
 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Okręg Śląski.
 5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 7. Rekrutacja prowadzona jest bezstronnie.
 8. Rekrutacja odbędzie się w systemie punktowym, kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów są wybierani w pierwszej kolejności.

 

KRYTERIA SYSTEMU PUNKTOWEGO

 1. Wykształcenie:
  1. Wyższe 5pkt,
  2. Średnie 3pkt,
  3. Poniżej 0pkt.
 2. Wiek osoby przystępującej do kursu:
  1. Do 50 roku życia – 1 pkt.
 3. Dodatkowe kwalifikacje: i kompetencje
  1. Tyflopedagogiczne 5pkt,
  2. Pedagogiczne/kwalifikacje pedagogiki specjalnej 4pkt,
  3. Kwalifikacje Instruktora Czynności życia Codziennego 2pkt,
  4. Kwalifikacje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej/opiekuna osoby starszej 2pkt.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku
  1. Powyżej 5 lat 4pkt,
  2. 3-5 lat 3pkt,
  3. 1-2 lat 2 pkt,
  4. Poniżej roku 0pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 23 punkty.

 

W przypadku większej ilości zgłoszeń, będzie decydować data zgłoszenia kandydatury; za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu kompletnych dokumentów do PZN O/Śl.

W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie ze zwrotem pełnych kosztów przypadających na jedną osobę-gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do:

 1. Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej"
 2. Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Dokonania wpłaty na rachunek projektu przekazany Uczestnikowi po zakończeniu procesu rekrutacji, w wys. 1215zł  nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć.
 4. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach zajęć, stosowanie się do zaleceń personelu projektu.
 5. Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach zajęć poprzez złożenie podpisu na listach obecności.

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi w łącznym wymiarze 10% ilości godzin kursu.

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

 1. Bieżące informowanie PZN (koordynatora projektu) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.
 2. Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 1. Odbycia 50h praktyki w dowolnej jednostce PZN  w kraju         
 2. Dostarczenia do 31 marca 2022r dokumentów poświadczających odbytą praktykę w ilości 50h:
 3. a) karta czasu praktyki zawierająca:

*podpis praktykanta

* podpis osoby niewidomej

* podpis instruktor - opiekuna praktyki

 1. b) kopię umowy zawartej przez  PZN O. Śl z instruktorem-opiekunem praktyki, zawierającej:

* imię i nazwisko instruktora-opiekuna

* adres zamieszkania

* PESEL

(Dane są niezbędne do wprowadzenia do Ewidencji Godzin Wsparcia w systemie PFRON)

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 1. Tematyka zajęć:

1)      Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Wzroku

2)      Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Ruchu

3)      Tyflopsychologia

4)      Tyflopedagogika

5)      Komunikacja Interpersonalna

6)      Zajęcia Praktyczne

7)      Praktyka

 1. Zajęcia w łącznym wymiarze 306h (256h zajęć z instruktorami kursu + 50h praktyki)będą realizowane w następujących modułach:

Moduł 1)

14 dni zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej
i Słabowidzącej w Chorzowie. Zajęcia 6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.
Termin: Czerwiec-Lipiec 2021r. – prawdopodobnie od 28 czerwca do 11 Lipca 2021r.

Moduł 2)

7 zajęć weekendowych przeprowadzanych zarówno w SOSW w Chorzowie jak i w Hotelach/Ośrodkach
w innych miejscowościach - zależnie od potrzeby dostępu do przestrzeni treningowej. Zajęcia od Piątku do Niedzieli ( pt: 16.00 nd. 13.00 )Termin: Wrzesień-Grudzień 2021r.

Moduł 3)

6 dni Zajęć (Od Poniedziałku do soboty) po 8 godzin w SOSW w Chorzowie. Termin:  Luty2022
(1-szy tydzień ferii zimowych dla woj. śląskiego).

Moduł 4) - we własnym zakresie

Praktyka w dowolnym Ośrodku PZN w Polsce, 50 godzin pracy z osobą Niewidomą lub słabowidzącą. Termin: Luty-Marzec 2022r; do ostatniego marca 2022 należy dostarczyć do PZN OŚl. wszystkie dokumenty związane z odbyciem praktyki, o których mowa wyżej (karta czasu praktyki, kopia umowy wolontariatu z instruktorem-opiekunem).

 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
planowane terminy mogą ulec zmianom

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

2.Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Formularz zgłoszeniowy (doc)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (doc)