Uprawnienia i ulgi ogólnodostępne:

I.W komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej

1. 95% zniżkiprzewodnik niewidomego (również pies przewodnik) – w pociągach II klasy osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach PKS zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych).

2. 93% zniżki - niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów osobowych i autobusach PKS zwykłych

3. 37% zniżki – niewidomy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2 klasie pociągów osobowych i autobusach PKS zwykłych

4. 51% zniżki – niewidomy ze znacznym, a 37% zniżki z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach PKS przyspieszonych i pospiesznych

5. 78% zniżki – dzieci i młodzież do 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice i opiekunowie – na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówki opiekuńczo- wychowawczej, ośrodka wsparcia, na turnus rehabilitacyjny- i z powrotem, na podstawie dokumentów wystawionych przez te placówki (dotyczy biletów jednorazowych dla opiekunów oraz biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych dla dzieci i młodzieży).

Uwaga: ulgi w/w nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej      ekspresowej.

Podstawa prawna: ustawa z 20.06.1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.10.2002r w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz.1495 z późn. zm.);

6. W komunikacji międzynarodowej w Europie- bezpłatny przejazd przewodnika osoby niewidomej, pod warunkiem wykupienia w Polsce biletów w obie strony (ulga     nie stosowana przez wszystkich przewoźników)

Podstawa prawna: Aneks specjalny TCV- Wspólnej Międzynarodowej Taryfy na Przewóz Osób – „Przewóz osób niewidomych i ich przewodników”, obowiązujący od 01.01.2007r.

7. W komunikacji miejskiej – bezpłatne lub ulgowe przejazdy dla niewidomego oraz jego przewodnika w zależności od uchwał miejscowych organów samorządu    terytorialnego.


II. Inne uprawnienia

1. Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo – telewizyjnego:

niewidomy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (o ile we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje nie więcej niż jedna osoba powyżej 26 roku życia, nie mająca prawa do zwolnienia z opłacnia abonamentu),

Podstawa prawna: ustawa z 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz.728 z późn. zm.) oraz rozporządzenie KRRiT z 2.06.2005 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 879, z późn. zm.)

2. Ulgi pocztowe:

a. prawo do bezpłatnych przesyłek w druku wypukłym, a w przypadku innych nośników dostępnych dla niewidomych – bezpłatnych przesyłek tylko pomiędzy niewidomymi a bibliotekami, organizacjami osób niewidomych lub organizacjami działającymi na rzecz niewidomych

b. prawo otrzymywania przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym z deklarowaną wartością oraz przekazów pieniężnych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej – bez dodatkowych opłat, na wniosek zainteresowanych
c. prawo przekazywania listonoszowi w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną

Podstawa prawna: ustawa z 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz.1188, z późn. zm.), rozporządzenie Min. Polityki Społecznej i Min. Kultury z 15.06.2004 r. sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych (…) (Dz. U. Nr 167, poz. 1753 z późn. zm.), rozporządzenie Min. Infrastruktury z 9.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszwchnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.)

3. Ulgi telekomunikacyjne

- na podstawie uchwał zarządów poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej

a w Telekomunikacji Polskiej SA – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności (albo prawny opiekun, z wyjątkiem opiekunów dziecka poniżej 16 roku życia) – zniżka 50% za przyłączenie do sieci TP SA oraz 50% w opłacie niektórych planów taryfowych TP

Podstawa prawna: uchwałą Zarządu TP SA nr 85/2001

b   w sieciach innych operatorów – na podstawie decyzji poszczególnych firm

c.  ponadto TP SA jako przedsiębiorca wyznaczony, ma obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w ramach usługi powszechnej dla użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych m.in. sporządzania na żądanie osób niewidomych faktur, regulaminów, wykazów i cenników usług w brajlu lub w innej formie uwzględniającej ten rodzaj niepełnosprawności

Podstawa prawna: ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), rozporządzenie Min. Infrastruktury z 24.03.2005 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej (…) (Dz. U. Nr 68, poz. 592)

4. Ulgi podatkowe

a. odpisy od dochodu na wydatki związane z celami rehabilitacyjnymi

Podstawa prawna: ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

b. zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych- niewidomy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywający na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, rower, motocykl lub samochód osobowy

Podstawa peawna: ustawa z 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.)

c. zwolnienie od opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej – niewidomy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz jego przewodnik

Podstawa prawna: ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

d. zwolnienie od opłaty od posiadania psa – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna z tytułu posiadania psa asystującego

Podstawa prawna: ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

5. Ulgowy wstęp do muzeów państwowych

- niewidomy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wraz z przewodnikiem

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 10.06.2008 r. (Dz. U. Nr 160, poz. 994)


6. 50% zniżki w opłacie paszportowej

- niewidomy i współmałżonek, o ile pozostaje na jego wyłącznym utrzymaniu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 20.02.2003 r. w sprawie opłat paszportowych

7. Ułatwienia w ruchu drogowym:

odstępstwo od przestrzegania niektórych znaków drogowych na podstawie karty parkingowej dla właściciela samochodu lub kierowcy przewożącego właściciela takiej karty

Podstawa prawna: ustawa z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z póź. zm.)

8. Ponadto osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania:

a. ze wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych w tym m.in. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych (PFRON PCPR MOPS)

Stan prawny na dzień 01.11.2009 r.

9. Od osób niewidomych i ich przewodników nie pobiera się opłaty miejscowej, czyli tzw. opłaty klimatycznej.

Reguluje to ustawa z dnia 12. 01. 1991 r. (publikacja: tekst jednolity DZ. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84)