Pomoc żywnościowa

Zapraszamy osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 zł a dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty 1402,00 zł i jednocześnie spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub

wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa i ekologiczna) do telefonicznego lub osobistego kontaktowania się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu weryfikacji spełnienia ww. kryteriów i ustalenia sposobu odbioru skierowania po odbiór żywności.

W Dąbrowie Górniczej żywność jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej a także przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Jest to bardzo duża i konkretna pomoc. Zachęcam do skorzystania.

Pomoc żywnościowa udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Zbliża się koniec wydawania żywności FEAD w Podprogramie 2019. To ostatni moment by osoby potrzebujące skorzystały z możliwości odebrania żywności.

 

Kontakt do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Siedziba MOPS Al. Piłsudskiego 2:              

 tel. 571-332-260    e-mail: jmachaj@mops.com.pl

Punkt ul. Wyszyńskiego 1:

tel. 571-332-316   e-mail: aszczerba@mops.com.pl                        

tel. 571-332-290    e-mail: aseweryn@mops.com.pl

Punkt Ząbkowice, Strzemieszyce i Łosień         

tel. 571-332-275    e-mail: eszczepara@mops.com.pl

Osoby bezdomne:                                                 

tel. 571-332-390    e-mail: jkrol@mops.com.pl

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:           

tel. 571-332-334    e-mail: iwalotek@mops.com.pl

Kontakt bezpośredni z pracownikiem socjalnym jest możliwy tylko w sytuacji zachowania reżimu sanitarnego tj. zachowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej ze strony klienta i pracownika MOPS.