Wybory prezydenckie 2020 – korespondencyjnie lub w lokalu wyborczym

Tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Głosowanie będzie przeprowadzane zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie. Zamiar głosowania na odległość należy zgłosić (również przez Internet) najpóźniej 12 dni przed wyborami, choć są pewne wyjątki. Niektórzy wyborcy z niepełnosprawnością mogą głosować także przez pełnomocnika. Poniżej lista wszystkich dostępnych rozwiązań.

Każdy, kto:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • będzie głosować w Polsce,
 • może głosować: ma co najmniej 18 lat i prawa wyborcze

może zgłosić – elektronicznie, ustnie, pisemnie – zamiar głosowania korespondencyjnego.

Kiedy wysłać zgłoszenie?

 • najpóźniej 12 dni przed wyborami, do 16 czerwca,
 • osoby, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja – do piątego dnia przed wyborami, czyli do 23 czerwca,
 • osoby, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęły się później niż 5 dni przed wyborami – do drugiego dnia przed wyborami, tj. do 26 czerwca.

Jak to zrobić?

Na przykład elektronicznie na portalu www.GOV.pl. Należy wybrać usługę Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce, a następnie:

 1. Kliknąć przycisk Zgłoś zamiar głosowania.
 2. Zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem.
 3. Sprawdzić swoje dane. Podać dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail i/lub numer telefonu. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki w alfabecie Braille’a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Wybrać, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy: odbiór osobisty w urzędzie, przesyłka na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Wybrać urząd, do którego wyślesz zgłoszenie.
 6. Sprawdzić zgłoszenie, podpisać je elektronicznie i wysłać. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przyjdzie na osobistą skrzynkę na koncie Mój GOV (logowanie – prawy górny róg na www.GOV.pl).

Chęć głosowania korespondencyjnego można też zgłosić ustnie lub pisemnie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców.

Zgłoszenie powinno ono zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca z niepełnosprawnością nie może głosować korespondencyjne, kiedy przybywa w miejscach, w których wyznaczone są odrębne obwody głosowania: w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach
głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także kiedy udzieli komuś pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Co w pakiecie wyborczym?

Wyborca otrzyma pakiet najpóźniej pięć dni przed wyborami, w przypadku odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych – najpóźniej dwa dni przed wyborami.

W pakiecie znajduje się:

 • karta do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • instrukcja,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • koperta zwrotna,
 • nakładka na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli została zamówiona w zgłoszeniu.

Głosowanie w lokalu wyborczym, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny. Komisja jest też zobowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 •  całkowitej niezdolności do pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 •  całkowitej niezdolności do pracy,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, oraz takie, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wniosek wyborca składa najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Nie może nim być natomiast:

 •  osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 •  osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 • tylko od jednej osoby

lub

 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Inne informacje o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnościami oraz niezbędne dokumenty do złożenia pełnomocnictwa można znaleźć na stronie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/38202?fbclid=IwAR2hhxNbDUKsFWbxxgrQPETay7hYwGUJhmaLbZ44miRpMo4UMSfpIUMWuYo. Wszystko o dopisywaniu się do rejestru lub spisu wyborców: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/przed-wyborami–dopisz-sie-do-spisu-wpisz-do-rejestru.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowa Komisja Wyborcza